Menu

CTWEL Thông báo tuyển Giám sát chất lượng Hàn

Nội dung công việc như sau:

1. Kiểm tra vật liệu trong quá trình sản xuất (chủng loại, quy cách, kích thước, độ biến dạng hình học, chất lượng bề mặt …)
2. Kiểm tra xác xuất bản ghép, 2÷3 sản phẩm đầu tiên khi chế tạo.
3. Kiểm tra xác xuất, kiểm soát lô sản phẩm đã chế tạo trên các tổ máy
3.1 Đối với sản phẩm không có nguyên công phụ, sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, lập phiếu KCS treo lên đầu lô sản phẩm đó để chuyển giao mạ.
3.2 Đối với sản phẩm có nguyên công phụ (uốn, sấn, cắt vát, cắt gáy …), sau khi kiểm tra phần chế tạo đạt yêu cầu, vạch phấn lên chi tiết trên cùng nguyên công cần thực hiện tiếp và ghi chuyển hoàn thiện.
3.3 Đối với sản phẩm có nguyên công phụ sau khi hoàn thiện, sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, lập phiếu KCS trên lên lô sản phẩm đó để chuyển giao.
4. Kiểm soát và hướng dẫn xử lý sản phẩm KPH, kiểm tra sản phẩm KPH xử lý
5. Kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm hàn.
6. Kiểm soát việc vệ sinh sản phẩm sau chế tạo (via, gờ, mép cắt … hàn, độ sạch bề mặt…)
7. Kiểm soát sản phầm giao mạ.
8. Tổng hợp, báo cáo hàng ngày về công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm.
9. Đề xuất với ban lãnh đạo công ty các phương án, giải pháp nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm.
10. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm công ty đạt yêu cầu.

Tin liên quan