/ 024.35578563 / 024.62911479
Menu

Lịch thi AWS CWI 2018

THÔNG BÁO LỊCH THI AWS CWI 2018

Course

 

No.

 

City

Training course

 

begin

Training

 

course end

 

Exam date

Deadline

 

registration

Training

 

unit

 

VN39018

 

Hanoi City

 

08-Jan-18

 

19-Jan-18

 

10-Feb-18

 

18-Jan-18

CTWEL

 

JSC

 

V39118

 

Hanoi City

 

12-Mar-18

 

23-Mar-18

 

14-Apr-18

 

22-Mar-18

CTWEL

 

JSC

 

VN39218

 

Hanoi City

 

16-Jul-18

 

27-Jul-18

 

18-Aug-18

 

26-Jul-18

CTWEL

 

JSC

 

VN39318

 

Hanoi City

 

17-Sep-18

 

28-Oct-18

 

20-Oct-18

 

27-Sep-18

CTWEL

 

JSC

THÔNG BÁO LỊCH THI AWS CWI 2018

Course

 

No.

 

City

Training course

 

begin

Training

 

course end

 

Exam date

Deadline

 

registration

Training

 

unit

 

VN39018

 

Hanoi City

 

08-Jan-18

 

19-Jan-18

 

10-Feb-18

 

18-Jan-18

CTWEL

 

JSC

 

V39118

 

Hanoi City

 

12-Mar-18

 

23-Mar-18

 

14-Apr-18

 

22-Mar-18

CTWEL

 

JSC

 

VN39218

 

Hanoi City

 

16-Jul-18

 

27-Jul-18

 

18-Aug-18

 

26-Jul-18

CTWEL

 

JSC

 

VN39318

 

Hanoi City

 

17-Sep-18

 

28-Oct-18

 

20-Oct-18

 

27-Sep-18

CTWEL

 

JSC

Tin liên quan


giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |