0984.435.036 / 024.35578563
Menu 0984.435.036

Hàn sửa chữa các loại vật liệu titan

Lại một sản phẩm titan nữa mà khách hàng gửi CTWEL để sửa chữa đây ạ:

Tin liên quan