0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Việc thiết lập quy trình hàn yêu cầu phải trực tiếp thực hiện các quá trình hàn trong thực tế theo theo các thông số đầu vào của quy trình hàn sơ bộ.

Trong thực tiễn sản xuất thì việc triển khai thực hiện quy trình hàn thường được thực hiện trước khi vật tư sản xuất được nhập kho gây khó khăn cho việc thiết lập quy trình, Mất nhiều thời gian chờ đợi.

Để giải quyết vấn đề về thiếu vật liệu chạy quy trình hàn chúng tôi đã đưa ra một số dịch vụ phục vụ nhu cầu của các khách hàng cần thực hiện quy trình khi mà vật liệu chính chưa về kho.

Cung cấp vật liệu cơ bản - Base metal cho quy trình hàn

Vật liệu cơ bản để thực hiện quy trình hàn sẽ yêu cầu số lượng ít hơn so với vật liệu chế tạo, Việc sử dụng vật liệu cơ bản có tính chất hóa học trong cùng nhóm trong tiêu chuẩn là điều cho phép, CTWEL sẽ thực hiện tư vấn vật liệu cơ bản phù hợp cho quý khách khi có nhu cầu.

Cung cấp vật liệu bù - filler metal cho quy trình hàn

Vật liệu hàn gồm rất nhiều chủng loại tùy thuộc vào phương pháp hàn khác nhau, Vật liệu bù thường thì sẽ có đặc tính giống với kim loại cơ bản nhưng sẽ được thêm thành phần giúp bảo vệ mối hàn hay thành phần giúp luyện kim trong quá trình hàn.