0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO là gì?

Theo định nghĩa của Tiêu chuẩn ISO 15607 thì quy trình hàn được định nghĩa như sau:

Quy trình hàn (welding procedure) là Quá trình tác động phải tuân theo trong việc tạo ra một mối hàn bao gồm các quá trình hàn có liên quan đến vật liệu cơ bản, vật liệu hàn, chuẩn bị, nung nóng trước (nếu cần), phương pháp và kiểm soát hàn và xử lý nhiệt sau hàn (nếu thích hợp) và thiết bị cần thiết được sử dụng.

Phân loại quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO

Do các đặc tính vật liệu cơ bản của tiêu chuẩn hàn theo ISO có thể phân ra các loại quy trình hàn theo danh sách dưới đây:

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15609-1

TCVN 8986-1 (ISO 15609-1), Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quá trình hàn kim loại - Đặc tính kỹ thuật của quá trình hàn - Phần 1: Hàn hồ quang.

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 14555

ISO 14555, Welding - Arc stud welding of metallic materials. (Hàn - Hàn vít cấy hồ quang của vật liệu kim loại).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15609-2

ISO 15609-2, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quá trình hàn kim loại - Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn - Phần 2: Hàn khí).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15609-3

ISO 15609-3, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 3: Electron beam welding (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quá trình hàn kim loại - Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn - Phần 3: Hàn chùm tia điện tử).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15609-4

ISO 15609-4, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 4: Laser beam welding (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quá trình hàn kim loại - Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn - Phần 4: Hàn chùm tia laser).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15609-5

ISO 15609-5, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 5: Resistance welding (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quá trình hàn kim loại - Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn - Phần 5: Hàn điện trở).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-1

ISO 15614-1, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 1: Hàn hồ quang và hàn khí đối với thép và hàn hồ quang đối với niken và các hợp kim niken).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-2

ISO 15614-2, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 2: Hàn hồ quang đối với nhôm và các hợp kim nhôm).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-3

ISO 15614-3, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 3: Welding procedure tests for the arc welding of casts iron (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 3: Thử quy trình hàn đối với hàn hồ quang cho gang (đã đệ trình cho CEN để trở thành prEN 288-12)).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-4

ISO 15614-4, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 4: Finishing welding of aluminium castings (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 4: Hàn hoàn thiện các vật đúc nhôm).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-5

ISO 15614-5, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 5: Arc welding of titanium, zirconium and their alloys (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 5: Hàn hồ quang đối với titan, zirconi và các hợp kim của chúng).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-6

ISO 15614-6, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 6: Copper and copper alloys (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 6: Đồng và các hợp kim đồng).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-8

ISO 15614-8, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 8: Welding of tubes to tube-plate joints (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 8: Hàn ống với các mối nối tấm - ống).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-9

ISO 15614-9, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 9: Underwater hyperbaric wet welding (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 9: Hàn ướt dưới nước với áp lực lớn).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-10

ISO 15614-10, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding prceodure test - Part 10: Hyperbaric dry welding (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 10: Hàn khô với áp lực lớn).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-11

ISO 15614-11, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 11: Electron and laser beam welding (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 11: Hàn chùm tia điện tử và chùm tia laser).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-12

ISO 15614-12, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 12: Hàn điểm, hàn lăn và hàn nổi).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15614-13

ISO 15614-13, Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Resistance butt and flash welding (Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại - Thử nghiệm quy trình hàn - Phần 13: Hàn giáp mép điện trở và hàn chảy).

Quy trình hàn theo tiêu chuẩn ISO 15620

ISO 15620, Welding - Friction welding of metallic materials (Hàn - Hàn ma sát kim loại).

Dữ liệu đang được cập nhật...