0984435036 / 024.35578563
Menu 0984435036

Triết lý đào tạo

             

Các học viên của chúng tôi (được đào tạo để trở thành các chuyên gia, đại diện bán hàng, cán bộ giám sát, sư phạm, thanh tra, kỹ sư...) sau các khóa đào tạo của CTWEL được định hướng theo các mục tiêu sau:

  • Đào tạo học viên để có ý thức đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động và ý thức cống hiến cho tổ chức tiếp nhận chuyên viên.
  •  Đủ kỹ năng chuyên môn cần thiết theo yêu cầu của thị trường chuyên gia quốc tế.
  • Có khả năng ngoại ngữ đáp ứng môi trường làm việc quốc tế.
  • Các chuyên gia phải nắm bắt được các kỹ năng cần thiết bao gồm cả kỹ năng cứng (kỹ năng tay nghề) và các kỹ năng mềm khác đảm bảo khả năng làm việc trong mọi môi trường văn hóa, trong thời đại toàn cầu hóa về lực lượng lao động như hiện nay.

Dựa trên các nền tảng ở trên, học viên được đào tạo để có khả năng chủ động tự tìm và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, thực tiễn tại tổ chức tiếp nhận, đem đến sức bật về công nghệ (tăng năng suất, giảm chi phí) và tăng lợi nhuận cho tổ chức tiếp nhận cũng như mang lại nguồn lợi nhuận xứng đáng cho bản thân.

Tin liên quan